Komplexní projektová příprava

Studie

Analýza podkladů získaných průzkumy a zaměřeními, vypracování návrhu (konceptu), skic, pracovních studií ve variantách (obvykle ve dvou), vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ s klientem, zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků, objasnění podstatných urabanistických, tvůrčích, technických, stavebně fyzikálních a ekonomických vazeb a vztahů. Řešení energohospodářských, biologických a ekologických souvislostí a vazeb na okolí. Předběžné projednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě (rozsah se určí podle konkrétního případu). Předběžný odhad stavebních nákladů a shrnutí dosažených výsledků a odsouhlasení s klientem. Na přání klienta provádíme vizualizaci (digitální prostorové zobrazení) navrhované stavby a jejího osazení do terénu a začlenění do krajiny.

Dokumentace k územnímu řízení
  • projekční část

Dokumentace obsahuje návrh stavby, její napojení na inženýrské sítě, určení požadovaných kapacit mediíí (voda, kanalizace, elektro, plyn...). Vše zakresleno do celkové situace stavby. Předběžný odhad stavebních nákladů.

  • inženýrská část

Zajištění kladných vyjádření dotčených státních orgánů a organizací a správců sítí a dálkového vedení, na základě plné moci od klienta podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a aktivní účast při územním řízení až do vydání územního rozhodnutí a nabytí právní moci.

Dokumentace ke stavebnímu povolení
  • projekční část

Dokumentace musí jednoznačně určovat vzhled a dispozici objektu se všemi architektonickými, provozními, technickými a profesními návaznostmi. Obsahuje výkresovou část zpravidla v měřítku 1:100 a textovou část. Součástí je orientační propočet nákladů.

  • inženýrská část

Zajištění kladných vyjádření dotčených státních orgánů a organizací a správců sítí a dálkového vedení, na základě plné moci od klienta podání žádosti o vydání stavebního povolení a aktivní účast při stavebním řízení až do vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.

Projekt pro provedení stavby

Propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu, charakteristické vlastnosti stavby. To znamená výkresové znázornění zpravidla v měřítku 1:50 s nutnými detaily a s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, vše za spolupráce potřebných profesí. Výkresové znázornění doprovází textová část. Součástí může být (na přání klienta) i podrobný propočet nákladů

zpět...