Zajištění potřebných průzkumů

Neposkytujeme samostatně, POUZE jako součást naší projekční činnosti.

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum

Průzkum určující vlastnosti podloží, přítomnost a kvalitu spodní (tlakové) vody. Na základě tohoto průzkumu se určí způsob založení budoucí výstavby a způsob ochrany proti spodní (tlakové) vodě.

Radonový průzkum

Průzkum určující stupeň nebezpečí pronikání radonu z podloží. Dle výsledků tohoto průzkumu se navrhují příslušná opatření.

Stavebně technický průzkum

V případě rekonstrukce. Kompletní průzkum objektu zahrnující:

  1. Zjišťování kvality stavebních materiálů přímo v konstrukci, resp. na odebraných vzorcích ve zkušebně (beton, železobeton, ocel, cihelné zdivo, kámen, dřevo apod.) - vývrty, nedestruktivní zkoušky...
  2. Měření fyzikálních veličin ovlivňujících stav konstrukce (měření teplot a vlhkostí prostředí a povrchů sledovaných částí konstrukcí, proudění vzduchu apod.).
  3. Stanovení parametrů prostředí ve spojitosti s chemickými agresivními vlivy (pH, vlhkost, přítomnost síranů, chloridů, dusičnanů, karbonatace betonu, resp. kompletní silikátový rozbor sledovaných hmot apod.).
  4. Posouzení poruch stavebních konstrukcí s komplexní analýzou příčin poruch.

Mykologický průzkum

V případě rekonstrukce. Průzkum dřevěných konstrukcí na výskyt dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu. Na základě tohoto průzkumu se určí případný způsob sanace.

Zaměření objektu

V případě rekonstrukce. Stavební zaměření stávajících objektů.

Geodetické zaměření pozemku

Výškopis a polohopis pozemku, zaměření stávající zeleně.

zpět...