Kolaudační řízení

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení se zpracovává na základě předané dokumentace, do které jsou červenou tužkou zakresleny odchylky od platné projektové dokumentace (zajišťuje dodavatel stavby ve spolupráci s technickým dozorem). Takto zpracovaná dokumentace je předkládána státním orgánům při kolaudaci.

Účast při kolaudačním řízení

Fyzická účast při kolaudačním řízení, případné vysvětlování změn oproti projektu ke stavebnímu řízení.

zpět...