Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Komplexní projektová příprava a související inženýrská činnost
 
Návrh stavby
Analýza podkladů získaných průzkumy a zaměřeními, vypracování návrhu (konceptu), skic, pracovních studií ve variantách (obvykle ve dvou), vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ s klientem, zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků, objasnění podstatných urabanistických, tvůrčích, technických, stavebně fyzikálních a ekonomických vazeb a vztahů.
Řešení energohospodářských, biologických a ekologických souvislostí a vazeb na okolí.
Předběžné projednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě (rozsah se určí podle konkrétního případu).
Předběžný odhad stavebních nákladů a shrnutí dosažených výsledků a odsouhlasení s klientem.
Na přání klienta provádíme vizualizaci (digitální prostorové zobrazení) navrhované stavby a jejího osazení do terénu a začlenění do krajiny.
Dokumentace k územnímu řízení
projekční část
Dokumentace obsahuje návrh stavby, její napojení na inženýrské sítě, určení požadovaných kapacit mediíí (voda, kanalizace, elektro, plyn...). Vše zakresleno do celkové situace stavby. Předběžný odhad stavebních nákladů.
inženýrská část
Zajištění kladných vyjádření dotčených státních orgánů a organizací a správců sítí a dálkového vedení, na základě plné moci od klienta podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a aktivní účast při územním řízení až do vydání územního rozhodnutí a nabytí právní moci.
Dokumentace ke stavebnímu povolení
projekční část
Dokumentace musí jednoznačně určovat vzhled a dispozici objektu se všemi architektonickými, provozními, technickými a profesními návaznostmi. Obsahuje výkresovou část zpravidla v měřítku 1:100 a textovou část. Součástí je orientační propočet nákladů.
inženýrská část
Zajištění kladných vyjádření dotčených státních orgánů a organizací a správců sítí a dálkového vedení, na základě plné moci od klienta podání žádosti o vydání stavebního povolení a aktivní účast při stavebním řízení až do vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.
Projekt pro provedení stavby
Propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu, charakteristické vlastnosti stavby. To znamená výkresové znázornění zpravidla v měřítku 1:50 s nutnými detaily a s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, vše za spolupráce potřebných profesí. Výkresové znázornění doprovází textová část. Součástí může být (na přání klienta) i podrobný propočet nákladů
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310