Spektra Praha spol. s r.o.
poskytujeme komplexní služby pro přípravu stavby
Zajištění potřebných průzkumů (v rámci projekční zakázky)
 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
Průzkum určující vlastnosti podloží, přítomnost a kvalitu spodní (tlakové) vody. Na základě tohoto průzkumu se určí způsob založení budoucí výstavby a způsob ochrany proti spodní (tlakové) vodě.
Radonový průzkum
Průzkum určující stupeň nebezpečí pronikání radonu z podloží. Dle výsledků tohoto průzkumu se navrhují příslušná opatření.
Stavebně technický průzkum
V případě rekonstrukce. Kompletní průzkum objektu zahrnující:

1) Zjišťování kvality stavebních materiálů přímo v konstrukci, resp. na odebraných vzorcích ve zkušebně (beton, železobeton, ocel, cihelné zdivo, kámen, dřevo apod.) - vývrty, nedestruktivní zkoušky...

2) Měření fyzikálních veličin ovlivňujících stav konstrukce (měření teplot a vlhkostí prostředí a povrchů sledovaných částí konstrukcí, proudění vzduchu apod.).

3) Stanovení parametrů prostředí ve spojitosti s chemickými agresivními vlivy (pH, vlhkost, přítomnost síranů, chloridů, dusičnanů, karbonatace betonu, resp. kompletní silikátový rozbor sledovaných hmot apod.).

4) Posouzení poruch stavebních konstrukcí s komplexní analýzou příčin poruch.
Mykologický průzkum
V případě rekonstrukce. Průzkum dřevěných konstrukcí na výskyt dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu. Na základě tohoto průzkumu se určí případný způsob sanace.
Zaměření objektu
V případě rekonstrukce. Stavební zaměření stávajících objektů.
Geodetické zaměření pozemku
Výškopis a polohopis pozemku, zaměření stávající zeleně.
Copyright © 2004, 2005 Spektra Praha spol. s r. o.
Pocet přístupů: 1310